jFontSize
A- A A+
 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się: 01.09.2016r.
 • Wywiadówki w miesiącu wrześniu odbywają się:
  • 21.09.2016r. – klasy I, II, III (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna trwa: od 23.12.2016r. do 31.12.2017r.
 • Ferie zimowe trwają: od 13.02.2017r. do 26.02.2017r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: od 13.04.2017r. do 18.04.2017r.
 • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  • I okres – od 01.09.2016r. do 27.01.2017r.
  • II okres – od 30.01.2017r. do 30.06.2017r.
   W klasach III:
  • I okres od 01.09.2016r. do 27.01.2017r.
  • II okres od 30.01.2017r. do 28.04.2017r.
 • Wywiadówka międzyokresowa: 16.11.2016r. godz. 17.00.
 • Informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych: do 11.01.2017r.
 • Wywiadówka półroczna: 01.02.2017r. godz. 17:00.
 • Informacja o ocenach niedostatecznych w klasach III: do 24.03.2017r.
 • Informacja o proponowanych ocenach końcowych w klasach III i wywiadówka międzyokresowa klas I i II: 10.04.2017r. godz. 17:00.
 • Klasyfikacja klas III: 24.04.2017r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III: 28.04.2017r.
 • Egzamin maturalny – wg kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Informacja o ocenach niedostatecznych w klasach I i II: do 19.05.2017r.
 • Wychowawcy poinformują rodziców o ocenach końcowych w klasach I, II: do 05.06.2017r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego: 23.06.2017r. o godz. 10.00.

Aktualny Statut II LO:

Format pliku:PDF
Wielkość pliku: 363 KB
--POBIERZ--

Aktualne konto Rady Rodziców:
Bank Zachodni WBK S.A.
04 1090 2369 0000 0001 1828 1071

Zasady wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2013/2014 w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy

 1. W trakcie trwania klasy I uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy deklaruje wybór drugiego (w klasach bloku politechniczno - ekonomicznego i medyczno - przyrodniczego) i trzeciego obowiązkowego przedmiotu rozszerzonego spośród zaproponowanych przez szkołę - w terminie do końca marca danego roku szkolnego.
 2. W zakresie rozszerzonym, w poszczególnych klasach, będą nauczane przedmioty zgodnie z ofertą przedstawioną przy naborze do klasy I.
 3. W przypadku dokonania innego wyboru przedmiotów rozszerzonych przez uczniów dyrektor zadecyduje o tym, które przedmioty będą mogły być nauczane w grupach międzyoddziałowych. Na wybór tworzonych grup będą mieć także wpływ możliwości finansowe i organizacyjne szkoły (możliwość ułożenia planu lekcji).
 4. Grupę międzyoddziałową tworzy się, jeśli zapisze się do niej co najmniej 28 uczniów (w przypadku języków obcych i informatyki – 12). Grupa nie powinna liczyć więcej niż 30 uczniów. Istnieje możliwość utworzenia kilku grup z jednego przedmiotu, o ile taką decyzję podejmie dyrektor szkoły.
 5. Jeśli w szkole zostanie utworzona jedna grupa danego przedmiotu, a liczba chętnych przekroczy limit ustalony przez dyrektora szkoły, zakwalifikują się do niej ci uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów za następujące osiągnięcia:
  • wynik testu z danego przedmiotu (obejmującego materiał zrealizowany w klasie I) – maksymalnie 30pkt.
  • ocena roczna z wybranego przedmiotu do rozszerzenia – maksymalnie 10 pkt.
  • osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych – maksymalnie 5 pkt.
  • aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę – maksymalnie 5 pkt.
 6. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej w pierwszej kolejności grupy, mają obowiązek zapisać się do innej grupy z innego przedmiotu. O ich zakwalifikowaniu również zadecydują ustalone w pkt. 5 kryteria, jeśli liczba chętnych będzie przekraczała liczbę wolnych miejsc.
 7. Jeśli uczeń zadeklaruje przedmiot, dla którego nie zostanie utworzona grupa międzyoddziałową, ma obowiązek zapisać się do którejś z utworzonych grup.