jFontSize
A- A A+

Przerwy między lekcjami:

 • 8:45-8:55
 • 9:40-9:50
 • 10:35-10:55
 • 11:40-11:50
 • 12:35-12:40
 • 13:25-13:30
 • 14:15-14:20

Aktualne konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Bank Pekao S.A.
72 1240 1978 1111 0010 9655 9122

Zasady wyboru przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2013/2014 w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy

 1. W trakcie trwania klasy I uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy deklaruje wybór drugiego (w klasach bloku politechniczno - ekonomicznego i medyczno - przyrodniczego) i trzeciego obowiązkowego przedmiotu rozszerzonego spośród zaproponowanych przez szkołę - w terminie do końca marca danego roku szkolnego.
 2. W zakresie rozszerzonym, w poszczególnych klasach, będą nauczane przedmioty zgodnie z ofertą przedstawioną przy naborze do klasy I.
 3. W przypadku dokonania innego wyboru przedmiotów rozszerzonych przez uczniów dyrektor zadecyduje o tym, które przedmioty będą mogły być nauczane w grupach międzyoddziałowych. Na wybór tworzonych grup będą mieć także wpływ możliwości finansowe i organizacyjne szkoły (możliwość ułożenia planu lekcji).
 4. Grupę międzyoddziałową tworzy się, jeśli zapisze się do niej co najmniej 28 uczniów (w przypadku języków obcych i informatyki – 12). Grupa nie powinna liczyć więcej niż 30 uczniów. Istnieje możliwość utworzenia kilku grup z jednego przedmiotu, o ile taką decyzję podejmie dyrektor szkoły.
 5. Jeśli w szkole zostanie utworzona jedna grupa danego przedmiotu, a liczba chętnych przekroczy limit ustalony przez dyrektora szkoły, zakwalifikują się do niej ci uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów za następujące osiągnięcia:
  • wynik testu z danego przedmiotu (obejmującego materiał zrealizowany w klasie I) – maksymalnie 30pkt.
  • ocena roczna z wybranego przedmiotu do rozszerzenia – maksymalnie 10 pkt.
  • osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz w zawodach sportowych – maksymalnie 5 pkt.
  • aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę – maksymalnie 5 pkt.
 6. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do wybranej w pierwszej kolejności grupy, mają obowiązek zapisać się do innej grupy z innego przedmiotu. O ich zakwalifikowaniu również zadecydują ustalone w pkt. 5 kryteria, jeśli liczba chętnych będzie przekraczała liczbę wolnych miejsc.
 7. Jeśli uczeń zadeklaruje przedmiot, dla którego nie zostanie utworzona grupa międzyoddziałową, ma obowiązek zapisać się do którejś z utworzonych grup.